Singing children

Piger i skole

På verdensplan går mere end 121 millioner børn i den skolepligtige alder ikke i skole. I Afrika er det kun 46 procent af alle piger, som gennemfører grundskolen. Det samlede antal piger, der ikke kommer i skole i Afrika syd for Sahara, er steget fra 20 millioner i 1990 til 24 millioner i 2002.

Denne side er til dels baseret på The State of the World’s Children 2007 fra UNICEF.

Hvordan får vi pigerne i skole?

Som beskrevet nedenfor er det vigtigt at få flere piger til at gennemføre en uddannelse, og her en række af forslag fra UNICEF til, hvordan det kan lade sig gøre:

Afrikansk kvinde
 • Ved at afskaffe betalingsskoler og skoleuniformer sikrer vi, at børn, og især piger, ikke ekskluderes fra skolen på grund af fattigdom i familien
 • Ved at etablere ren vandforsyning og ordentlige sanitære forhold med separate toiletter for drenge og piger på skolerne
 • Ved at forsørge børn med et gratis lokalt produceret måltid i skolen og fødevarerationer, som de kan tage med sig hjem
 • Ved at øge sikkerheden for pigerne, både i selve skolen og på vejen til og fra skole
 • Ved at uddanne flere mødre, da uddannede mødre oftere sender sine pigebørn i skole end mødre uden uddannelse
 • Ved at øge kvaliteten af undervisningen, så forældrenes incitament til at sende pigerne i skole øges
 • Ved at øge bistanden. Det vil koste mellem 7 og 17 milliarder US$ om året at få alle børn i skole. Disse beregninger bygger på, at lande vil betale en stor del af udgifterne med egne ressourcer, men Afrika Syd for Sahara vil være særligt afhængig af bistand udefra for at nå målene
 • Ved at halvere fattigdommen inden 2015, så forældrene får økonomisk mulighed for at undvære pigernes arbejdskraft i hjemmet

2015-målene

FN har defineret otte målsætninger for 2015:

Mål 1:Fattigdommen skal halveres
Mål 2:Alle skal i skole
Mål 3:Piger og drenge skal have lige adgang til uddannelse
Mål 4:Børnedødeligheden skal mindskes med 65%
Mål 5:Mødredødeligheden skal mindskes med 75%
Mål 6:Udbredelsen af hiv/aids skal standses
Mål 7:Der skal sikres en miljøvenlig og bæredygtig udvikling
Mål 8:Der skal etableres et globalt partnerskab for udvikling

UNICEFs konklusioner

Forfejlet politik i udviklingslandene og manglende støtte fra det internationale samfunds side betyder, at hundrede millioner piger og kvinder forbliver analfabeter og ude af stand til at forbedre deres eget liv og bidrage til deres børns og deres lands udvikling.

Hvis der ikke gøres en massiv indsats nu for at få flere piger i skole, er det umuligt at nå de globale udviklingsmål, der blev vedtaget af alverdens lande ved årtusindskiftet, advarer UNICEF. Fjerner vi derimod hindringerne for at få flere piger i skole og få dem til at gennemføre et kvalificeret skoleforløb, vil det gavne både piger og drenge, og det er netop det, der skal til, for at sætte gang i en god udvikling, understreger UNICEF.

UNICEF rapporten indeholder adskillige eksempler på, at god undervisning af piger har positiv betydning for andre indikatorer for menneskelig trivsel. Fordelene ved skolegang for piger er mange. Rapporten fremhæver bl.a. at mødre, der har gået i skole, får sundere børn og er mere indstillet på at sikre deres børn en skolegang.

"Det handler ikke om at sende piger i skole i stedet for drenge. Det der skal til for at skabe udvikling, er at få flere piger i skole og beholde dem der" siger UNICEF Danmarks generalsekretær, Steen M. Andersen.

Gennem en række eksempler dokumenterer UNICEF i sin rapport, hvordan man ved at fjerne hindringerne for pigers skolegang, gør skolen både bedre og mere tilgængelig for både drenge og piger. Typiske hindringer er nedarvede traditioner for kønsdiskrimination, for lang afstand fra hjemmet til den nærmeste skole, mangel på rent vand og separate toiletter for piger og drenge samt trusler om vold i og omkring skolen.

"Man er længe gået ud fra, at omfattende bestræbelser på at få flere børn i skole automatisk gavner både drenge og piger. Sådan er det bare ikke. Selv om flere piger verden over er kommet i skole, halter pigerne stadig bagefter i udviklingen. Hvert år kommer mindst ni millioner færre piger end drenge i skole. Samtidig forlader langt flere piger end drenge skolen, før de har lært at regne, læse og skrive ordentligt. Derfor er det nødvendigt at koncentrere indsatsen om at fjerne de hindringer, der er for, at piger kommer i skole, hvis man vil nå målet om undervisning til alle" siger Steen M. Andersen.

Handlingsplan

UNICEF opfordrer i sin rapport udviklingsorganisationer, regeringer, familier og samfund til at gøre en ekstra indsats nu for, at pigerne kommer i skole og gennemfører en kvalificeret skolegang. Børneorganisationen præsenterer samtidig en handlingsplan, der anbefaler en grundlæggende justering af de udviklingsstrategier, der benyttes for at få flere piger i skole. Handlingsplanen indeholder bl.a. følgende anbefalinger:

 • At der i alle lande skabes en national holdning, der anerkender værdien af både pigers og drenges uddannelse
 • At undervisning bliver inkluderet som en vigtig komponent i alle udviklingsplaner
 • At alle lande holder op med at kræve skolepenge og fjerner enhver form for betaling for undervisning
 • At undervisning indgår i de nationale planer for fattigdomsbekæmpelse
 • At den internationale bistand til undervisning øges

Mere indflydelse til mor

Ved at udrydde kønsdiskrimination og give kvinder større indflydelse kan man øge børns overlevelse og velfærd dramatisk, viser UNICEFs årlige statusrapport om situationen for verdens børn, som handler om ligestillingens dobbelte gevinst. Ligestilling gavner kvinderne, men den gavner i endnu højere grad deres børn.

Ligestilling går hånd i hånd med børns trivsel. Når mor bliver i stand til at klare sig selv, bliver hendes børn stærkere, sundere og bedre uddannede. Når mor får lov til at bestemme, gavner det hele familien. Derfor er den bedste investering i børns velfærd at investere i kvinderne, siger Steen M. Andersen, generalsekretær i UNICEF Danmark. UNICEF dokumenterer, at øget ligestilling mellem kønnene er en af de mest effektive katalysatorer for sundhed og udvikling i familien, lokalsamfundet og staten. Her er nogle eksempler:

 • Kvinder, som har indflydelse på beslutninger i hjemmet, prioriterer ernæring højt. Hvis mænd og kvinder bestemte lige meget, ville 1,7 millioner flere børn i Afrika få nok at spise
 • Børn, hvis mødre har gået i skole, har dobbelt så stor chance for selv at få en uddannelse, som børn, hvis mødre ikke har gået i skole
 • Kvindelige parlamentarikere sætter børns velfærd højt på den politiske dagsorden

Kvinder i politik

Kvinders øgede engagement i det politiske liv påvirker børns velfærd i positiv retning. Erfaringer fra både industrialiserede lande og udviklingslande viser, at kvinder i politik ofte er effektive fortalere for børns rettigheder. I lande så forskellige som Argentina, Frankrig, Rusland og Rwanda har kvindelige parlamentarikere fremsat og fået vedtaget lovgivning til fordel for børn. Men kvinder tæller stadig mindre end 17 procent af alle parlamentarikere på verdensplan. UNICEF rapporten præsenterer syv effektive interventioner, som kan bane vejen for mere ligestilling mellem kønnene:

 • Skolegebyrer skal afskaffes. Forældre og lokalsamfund skal opmuntres til at investere i pigers uddannelse
 • Investering i ligestilling og myndiggørelse af kvinder skal integreres i regeringernes budgetter og handlingsplaner
 • National lovgivning om ejendomsret og arveret skal sikre en retfærdig behandling af kvinder. Der skal lovgives mod vold i hjemmet, ligesom lovgivningen skal forebygge vold mod kvinder og børn under væbnede konflikter
 • Kvoter er en veldokumenteret metode til at sikre kvinders deltagelse i politik. Af de 20 lande, hvor andelen af kvindelige parlamentarikere er størst, bruger de 17 en eller anden form for kvotesystem
 • Kvindelige græsrodsbevægelser er stærke fortalere for lighed og myndiggørelse af kvinder og bør involveres i de tidlige stadier, når politikker til forbedring af børns og kvinders vilkår skal udformes
 • Ved at oplyse mænd og drenge om fordelene ved ligestilling og fælles beslutninger, kan man styrke dannelsen af mere ligeværdige parforhold
 • Bedre dataindsamling og analyse er essentielt, især på områderne mødredødelighed, vold mod kvinder, uddannelse, arbejdsforhold og lønninger, ubetalt arbejde, kvinders tidsforbrug og deltagelse i politik

En bæredygtig udvikling

Baby

Fordelene ved ligestilling rækker langt videre end dens direkte indflydelse på børns vilkår. UNICEF rapporten viser, at promovering af ligestilling og myndiggørelse af kvinder – 2015 Mål nummer tre – vil styrke opnåelsen af alle de andre mål, lige fra bekæmpelse af fattigdom og sult til at redde børns liv, forbedre mødrenes sundhed, sikre skolegang til alle, bekæmpe hiv/aids, malaria og andre sygdomme, samt sikre miljømæssig bæredygtighed.

Udviklingsministeren hilser rapporten velkommen. "Det er et vigtigt emne, UNICEF i år sætter fokus på i statusrapporten ’State of the World’s Children’. Der er ingen tvivl om, at investering i kvinders rettigheder vil give dobbelt gevinst: Sunde, uddannede og ressourcestærke mødre giver bedre levevilkår for børnene" udtaler Ulla Tørnæs.

Læs mere: UNICEF har udgivet mange flere rapporter.

Kilde: UNDP, UNICEF og Millennium Project, Toward Universal Primary Education: Investments, incentives, and institutions (2005) samt UNICEF The State of the World’s Children 2007