Singing children

Grundlag

Afrikaskolen er en privat humanitær forening, der via frivilligt arbejde, kontingenter og gaver arbejder for at forbedre fattige sorte skolebørns vilkår og muligheder i Sydafrika.

Hytte

Hvorfor en skole i Sydafrikas Vaalwater område?

Landdistrikterne i Limpopo-provinsen er nok de smukkeste og mest vildtrige i landet, med nationalparker, naturreservater og et stigende antal internationale turister på safari. Men her ser man også kontrasternes Sydafrika: fattigdom, arbejdsløshed, analfabetisme, massive sociale problemer og ikke mindst de mange ramte børn, der står helt uden fremtid uanset deres lyst, vilje og evner.

Fattigdom har mange ansigter, og det tager mange år, før Mandelas vision om et Sydafrika med lige vilkår for alle når herud.

Sydafrika og lokalområdet Vaalwater er valgt, fordi vi har et stort og mangeårigt kendskab til både landet og lokalområdet. Siden apartheidsystemets fald har vi arbejdet med fattigdomsrelaterede problemer i landet. Vi har set landsbyerne og kender skolernes og landarbejderbørnenes situation.

Vi har endvidere tæt og veletableret kontakt til den lokale hjælpeorganisation Bushveld Mission, der med ganske få midler lægger et betydeligt uegennyttigt og ulønnet arbejde i at løfte områdets syv grundskoler. Ved at støtte deres arbejde, kan vi sikre en langsigtet investering i børns uddannelse, hvilket er fundamentet for at løfte sig selv og sin familie ud af fattigdom. Det vil endvidere på sigt tilføre området mere kvalificeret arbejdskraft, som der er brug for bl.a. i turistindustrien. Arbejdskraft som nu må importeres fra andre regioner.

Vi ved, at der er mange professionelle humanitære organisationer, der gør et godt arbejde derude. Vi ved også, at der er mange potentielle bidragsydere der ikke bidrager af frygt for:

 • At administrationsomkostningerne sluger for meget
 • At pengene havner andre steder end lovet ved indsamlingerne
 • At det er svært konkret at forholde sig til andet end frygtelige billeder af jordskælv, krige og udmarvede børn
 • At pengene ikke går til de mest trængende, men til korruption og politikeres dyre biler
Boy

Men vi tror på, at danskerne gerne vil hjælpe de, der krydser deres vej. Altså at hvis der er et konkret projekt som en bestemt skole og dens børn, har man mulighed for at følge med i fremskridt og hvorledes pengene bliver brugt.

Vi mener også, at vi på den måde kan medvirke til at gøre en forskel i jordhøjde, og at det nytter, herunder at det bidrager til en øget mellemfolkelig forståelse.

Endelig mener vi, at det er væsentligt at inddrage danske skoler og skolebørn i arbejdet med at hjælpe en konkret skole i Afrika, eksempelvis med undervisning, indsamling og pennevenner etc.

Det vil sætte danske børns tanker om egne, privilegerede vilkår i et nyttigt relief. Så for alle parter er støtte og engagement over landegrænserne et givende forhold.

Via vores hjemmeside sørger vi for dokumentation med tekst og billeder af aktiviteter og projekter. Så kan alle kan følge med i, hvordan deres bidrag gavner.

Hvad er skolebørnenes problemer?

Vi har i samråd med vores partner Bushveld Mission indledningsvis valgt at arbejde med Tshukuduskolen - Næsehornsskolen - der ligger i en landsby på en stor tobaksfarm i Vaalwater distriktet i Limpopo provinsen. På Tshukuduskolen går der 35 drenge og 19 piger. Socio-økonomisk ser situationen nogenlunde således ud:

 • En tobaksarbejder løn er ca. 600 kr. per måned. Tobaksarbejdere har ofte længere perioder uden indkomst
 • Familierne er store med mange børn, bedsteforældre og arbejdsløse familiemedlemmer, som man traditionelt har pligt til at forsørge
 • Der er mange alkoholproblemer, og det er almindeligt, at faderen drikker månedslønnen op
 • Børnene sulter, lever stort set af majsgrød og mangler tøj og sko
 • Der er mange forældreløse og syge børn pga. udbredt hiv/aids og andre sygdomme
 • Børnene går normalt kun syv år i underskole, da al anden skolegang koster penge
 • Pigerne voldtages, udnyttes og mange bliver uønsket gravide
 • Skolen er i dårlig stand og mangler el, vand og toiletter
 • Skolen er overfyldt, mangler lærere, faciliteter og undervisningsmaterialer
 • Provinsadministrationen har ingen penge til forbedringer, da skattegrundlaget er for lille
 • Skolen er børnenes frirum, hvor de lærer og for en tid er fri for dagligdagens problemer

Det gør vi

Vi er en lille forening, og det er vigtigt, at vi har en klar og langsigtet strategi og fokuserer vores indsats, så vi får de bedste resultater for pengene. Vores formål er at forbedre fattige sorte skolebørns vilkår og muligheder, hvor især pigers skolegang og uddannelse prioriteres. Prioriteringen af piger og kvinder er begrundet i det faktum, at støtter man en afrikansk mand, støtter man et enkelt menneske, men støtter man en afrikansk kvinde, støtter man en hel familie. Vores hovedprincipper er:

 • Vi støtter børns grundskoleuddannelse, herunder skolers etablering af acceptable undervisningsforhold og -kvalitet
 • Vi støtter videregående uddannelse af talentfulde skolebørn med særlig fokus på pigers og kvinders skolegang, uddannelse og selvforsørgelse
 • Vi opmuntrer til konkret kontaktudbygning mellem danske skoler og skolerne i Vaalwater området for at medvirke til mellemfolkelig forståelse

Udgiftspolitik

Foreningen er baseret på medlemmernes og andre interesseredes økonomiske bidrag samt frivilligt og ulønnet arbejde. Hovedprincippet er, at administrationsomkostninger skal være minimale, så mest muligt kommer de afrikanske skolebørn til gode.

Omkostninger tilstræbes dækket via virksomhedsdonationer, sponsorater mv. Kun efter forudgående aftale med bestyrelsen kan nødvendige direkte omkostninger refunderes.